Persoonsgegevens
Ariadne is onderdeel van TC3 bvba en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kan je terecht bij de AVG-verantwoordelijke op privacy@ariadne-begeleiding.be.

Verwerkingsdoeleinden
Ariadne verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers. Voor de klantenadministratie (inplannen en opvolgen van begeleidingen, facturatie en versturen van educatief materiaal) houden wij uw telefoonnummer, e-mailadres, naam en voornaam, en/of studierichting bij in onze databank. Ook uw hulpvraag wordt tijdelijk opgeslagen, deze is echter alleen beschikbaar voor de begeleider(s) die uw dossier opvolgen en administratief personeel. Verder maken we  gebruik van Google Analytics om algemene statistische rapporten te consulteren over de bezoekers van ariadne-begeleidng.be. Alle gegevens zijn anoniem en worden niet aan uw account of naam gekoppeld.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, van de Algemene verordening gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Ariadne garandeert dat ze de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen ter bescherming van de persoonsgegevens. De gegevens worden nooit overgemaakt aan derden.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie – zoals hierboven aangegeven – zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Andere gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Rechten van de betrokkene
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken, en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens. Dit kan via het e-mailadres privacy@ariadne-begeleiding.be.

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Stuur een bericht naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of contact@apd-gba.be.

Verwerkingsverantwoordelijke
Ariande / TC3 bvba
Naamsevest 84, 3000 Leuven
privacy@ariadne-begeleiding.be